व्यक्‍ती आणि वल्लीसंपादन करा

स्वरसंपादन करा

- - - - - - - - - - अंं - अः

मिश्रसंपादन करा

- ॠ - लृ - लॄ

व्यंजनसंपादन करा

क वर्ग -
च वर्ग -
ट वर्ग -
त वर्ग -
प वर्ग -
य वर्ग - क्ष ज्ञ


मूळाक्षर असंपादन करा

मूळाक्षर आसंपादन करा

मूळाक्षर इसंपादन करा

मूळाक्षर ईसंपादन करा

मूळाक्षर उसंपादन करा

मूळाक्षर ऊसंपादन करा

मूळाक्षर एसंपादन करा

मूळाक्षर ऐसंपादन करा

मूळाक्षर ओसंपादन करा

मूळाक्षर औसंपादन करा

मूळाक्षर ऋसंपादन करा

मूळाक्षर कसंपादन करा

मूळाक्षर खसंपादन करा

मूळाक्षर गसंपादन करा

मूळाक्षर घसंपादन करा

मूळाक्षर चसंपादन करा

मूळाक्षर छसंपादन करा

मूळाक्षर जसंपादन करा

मूळाक्षर झसंपादन करा

मूळाक्षर टसंपादन करा

मूळाक्षर ठसंपादन करा

मूळाक्षर डसंपादन करा

मूळाक्षर ढसंपादन करा

मूळाक्षर णसंपादन करा

मूळाक्षर तसंपादन करा

मूळाक्षर थसंपादन करा

मूळाक्षर दसंपादन करा

मूळाक्षर धसंपादन करा

मूळाक्षर नसंपादन करा

मूळाक्षर पसंपादन करा

मूळाक्षर फसंपादन करा

मूळाक्षर बसंपादन करा

मूळाक्षर भसंपादन करा

मूळाक्षर मसंपादन करा

मूळाक्षर यसंपादन करा

मूळाक्षर रसंपादन करा

मूळाक्षर लसंपादन करा

मूळाक्षर वसंपादन करा

मूळाक्षर शसंपादन करा

मूळाक्षर षसंपादन करा

मूळाक्षर ससंपादन करा

मूळाक्षर हसंपादन करा

मूळाक्षर क्षसंपादन करा

मूळाक्षर ज्ञसंपादन करा