"म्हणी" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

४,५९५ बाइट्सची भर घातली ,  ५ महिन्यांपूर्वी
 
==स्वर आ==
 
* '''आईचा काळ बायकोचा मवाळ. ''' <br/> - <small> लग्न झालेल्या पुरुषाला स्वत: च्या आईतील दोष जाणवतात व बायकोच्या स्वभावातील गुण दिसतात . आपल्या आयुष्यात नवीन माणूस आला कि आपल्याला त्या व्यक्तीचे गुण जास्त जाणवतात व जुन्या सहवासातील व्यक्तीचे दोष जास्त जाणवत राहतात . (प्रत्येक माणूस हा गुण व दोष याचं मिश्रण असतो ,कोणीही पूर्ण बरोबर नव्हे किंवा कोणीही पूर्ण चूक नव्हे .) </small>
 
* '''आचार भ्रष्टी सदा कष्टी. ''' <br/> - <small>एखाद्या व्यक्तीने / आपण जर एखादी चुकीची गोष्ट केली असेल तर त्याच /आपल अंतर्मन त्याला / आपल्याला सतत जाणीव करून देत असतं ,त्या व्यक्तीच्या /आपल्या मनाला शांतता नसते .</small>
 
* '''आठ हात लाकूड अन नऊ हात ढिपली .'''<br/> - <small>उच्च नीच / गरीब श्रीमंत /देखणा कुरूप इत्यादी भेदभावाचा अनुभव जीवन जगत असताना आपल्याला येतो पण प्रत्यक्ष परमेश्वराच्या दरबारात जन्म मृत्यू च्या बाबतीत कोणताही भेदभाव नसतो .प्रत्येक जण देवाघरी जाताना लाकडाच्या सरणावर जातो .</small>
* '''आठ हात लाकूड अन नऊ हात ढिपली .'''<br/> - <small> </small>
 
* '''आडात नाही तर पोहऱ्यात कोठून येणार. ''' ''संस्कृतपर्याय''-कूपे नास्ति कुत: कूप्याम्? <br/> - <small>जर विहिरीत ( आडात ) च पाणी नसेल तर ( पोहऱ्यात ) पाणी काढण्यासाठी विहिरीत टाकलेल्या / रहाटाला जोडलेल्या भांड्यात पाणी कुठून येईल ? जसा प्रत्येक माणूस उत्तम चित्रकार /गायक होऊ शकत नाही ,उत्तमता येण्यासाठी मुळात तो गुण आपल्यामध्ये असावा लागतो . जर एखादा गुण असेल तर योग्य प्रशिक्षण व मेहनतीने त्य उत्तमता गाठू शकतो . </small>
* '''आपला हात जगन्नाथ. ''' ''संस्कृतपर्यायः'' - 1 आत्मायत्तौ वृद्धिविनाशौ। 2 आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु: <br/> - <small>कोणत्याही कामाची सुरुवात आपल्यापासूनच करावी , बाहेरून मदत मिळेल म्हणून वाट बघत बसू नये . कोणतेही काम छोटे नसते , आपणच आपली मदत करायची असते . परमेश्वर आपल्यातच आहे ह्यावर विश्वास ठेवावा . आपले हात म्हणजे देवाचेच हात आहेत असं मानून मनोभावे कामाला सुरुवात करायची .</small>
 
* '''आपलेच दात आणि आपलेच ओठ. '''<br/> - <small>आपण बोलत असताना जर चुकून जीभ चावली गेली तर आपण आपल्या दात आणि ओठांना मारतो का ? दुसऱ्यांनी कोणी इजा केली तर आपण त्याच्या अंगावर धावून जाऊ पण आपल्याच दात व ओठांना मारू काय ? नाही न ! आणि जरी मारलं तरी लागणार कोणाला ?आपल्यालाच न ! तसेच जवळच्या व्यक्तीने गुन्हा केला तर त्याला शिक्षा देण अवघड होते .</small>
* '''आपलेच दात आणि आपलेच ओठ. '''<br/> - <small> </small>
* '''आयजीच्या जिवावर बायजी उदार आणि सासूच्या **वर जावई सुभेदार. ''' <br/> - <small> </small>
* '''आयत्या बिळात नागोबा.'''<br/> - <small> </small>
* '''आयत्या पिठावर रेघोट्या.'''<br/> - <small> </small>
* '''आलीया भोगासी असावे सादर.''' ''संस्कृतपर्यायः '' - निर्वाह: प्रतिपन्नवस्तुनि सताम्। <br/> - <small> </small>
 
* '''आयजीच्या जिवावर बायजी उदार आणि सासूच्या **वर जावई सुभेदार. ''' <br/> - <small>कोणीतरी दुसऱ्या व्यक्तीने केलेल्या कमाईचा फायदा तिसऱ्या व्यक्तीने घेऊन दानधर्म केला असं आढळणे . सासूच्या कर्तृत्वाचा फायदा घेऊन जावई सुभेदार झाला तर काय बोलणार ते त्याचं कर्तुत्व थोड्च होणारे ?</small>
 
* '''आयत्या बिळात नागोबा.'''<br/> - <small>दुसऱ्याच्या मेहनतीवर / कर्तुत्वावर आयता ताबा मिळवणे व हक्क सांगणे .</small>
* आंधळं दळतंय अन कुत्रं पीठ खातंय.
 
* आंधळा मागतो एक डोळा, देव देतो दोन.
* '''आयत्या पिठावर रेघोट्या.'''<br/> - <small>दुसऱ्याच्या मेहनतीवर / कर्तुत्वावर आयता ताबा मिळवणे व हक्क सांगणे .</small>
* आधी लगीन कोंढाण्याचं.
 
* आवडतीचा शेंबूड गोड आणि नावडतीचे मीठ अळणी.
* '''आलीया भोगासी असावे सादर.''' ''संस्कृतपर्यायः '' - निर्वाह: प्रतिपन्नवस्तुनि सताम्। <br/> - <small> </small>
* आपलंच घर आणि हगून भर.
* आपलं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं बघायचं वाकून.
* आले देवाजिच्या मना तेथे कोणाचे चालंना.
* आई जेवायला घालीना आणि बाप भीक मागु देईना.
* आहे रेडा आणि म्हणे माझी धार काढा
* आड जीभ खा‌ई अऩ पडजीभ बोंबलत जा‌ई.
* आडाण्याचा गेला गाड़ा, वाटेवरची शेते काढा.
* आधणातले रडतात, सुपातले हसतात
* आधी करी सुन सुन, मग करी फुणफुण.
* आधी होता वाघ्या, मग झाला पाग्या, त्याचा स्वभाव जा‌ईना, त्याचा येळकोट राहीना.
* आधीच मर्कट त्यात मद्य प्याला
* आपण हसे दुसऱ्याला अन शेंबुड आपल्या नाकाला.
''संस्कृतपर्यायः '' - स्वयमशुद्ध: परान् आशङ्कते।
*'''आंधळा मागतो एक डोळा देव देतो दोन डोळे.'''<br/>
 
* आंधळं दळतंय अन कुत्रं पीठ खातंय. <br/> - <small> </small>
*'''आंधळी पाण्याला गेली घागर फोडून घरी आली.'''<br/>
* आंधळा मागतो एक डोळा, देव देतो दोन. <br/> - <small> </small>
* आधी लगीन कोंढाण्याचं. <br/> - <small> </small>
* आवडतीचा शेंबूड गोड आणि नावडतीचे मीठ अळणी.<br/> - <small> </small>
* '''आपलेचआपलंच दातघर आणि आपलेचहगून ओठभर. '''<br/> - <small> </small>
* आपलं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं बघायचं वाकून.<br/> - <small> </small>
* आले देवाजिच्या मना तेथे कोणाचे चालंना.<br/> - <small> </small>
* आई जेवायला घालीना आणि बाप भीक मागु देईना.<br/> - <small> </small>
* आहे रेडा आणि म्हणे माझी धार काढा .<br/> - <small> </small>
* आड जीभ खा‌ई अऩ पडजीभ बोंबलत जा‌ई.<br/> - <small> </small>
* आडाण्याचा गेला गाड़ा, वाटेवरची शेते काढा.<br/> - <small> </small>
* आधणातले रडतात, सुपातले हसतात .<br/> - <small> </small>
* आधी करी सुन सुन, मग करी फुणफुण.<br/> - <small> </small>
* आधी होता वाघ्या, मग झाला पाग्या, त्याचा स्वभाव जा‌ईना, त्याचा येळकोट राहीना.<br/> - <small> </small>
* आधीच मर्कट त्यात मद्य प्याला.<br/> - <small> </small>
* आपण हसे दुसऱ्याला अन शेंबुड आपल्या नाकाला.''संस्कृतपर्यायः '' - स्वयमशुद्ध: परान् आशङ्कते।<br/> - <small> </small>
 
*'''आंधळा मागतो एक डोळा देव देतो दोन डोळे.'''<br/> - <small> </small>
*'''आंधळीपेक्षा तिरळी बरी.'''<br/>
 
*'''आंधळी पाण्याला गेली घागर फोडून घरी आली.'''<br/> - <small> </small>
*'''आ‌ई भाकर देत नाही अऩ बाप भिक मागू देत नाही.'''<br/>
 
*'''आंधळीपेक्षा तिरळी बरी.'''<br/> - <small> </small>
*'''आ‌ई म्हणते लेक झाले, भा‌ऊ म्हणतात वैंरी झाले.'''<br/>
 
*'''आ‌ई भाकर देत नाही अऩ बाप भिक मागू देत नाही.'''<br/> - <small> </small>
*'''आ‌ईचा काळ, बायकोचा मवाळ.'''<br/>
 
*'''आ‌ई म्हणते लेक झाले, भा‌ऊ म्हणतात वैंरी झाले.'''<br/> - <small> </small>
*'''आ‌ईची माया अन पोर जा‌ईला वाया.'''<br/>
 
*'''आ‌ईचा काळ, बायकोचा मवाळ.'''<br/> - <small> </small>
*'''आ‌ऊचा का‌ऊ तो म्हणे मावसभा‌ऊ.'''<br/>
 
*'''आ‌ईची माया अन पोर जा‌ईला वाया.'''<br/> - <small> </small>
*'''आखाड्याच्या मेळावात पहेलवानाची किंमत.'''<br/>
 
*'''आ‌ऊचा का‌ऊ तो म्हणे मावसभा‌ऊ.'''<br/> - <small> </small>
*'''आग रामेश्वरी अऩ बंब सोमेश्वरी.'''<br/>
 
*'''आखाड्याच्या मेळावात पहेलवानाची किंमत.'''<br/> - <small> </small>
*'''आग लागल्यावर विहीर खणणे.'''<br/>
 
*'''आग रामेश्वरी अऩ बंब सोमेश्वरी.'''<br/> - <small> </small>
*'''आगीशिवाय धूर दिसत नाही.'''<br/>
 
*'''आग लागल्यावर विहीर खणणे.'''<br/> - <small> </small>
*'''आचार भ्रष्टी, सदा कष्टी.'''<br/>
 
*'''आगीशिवाय धूर दिसत नाही.'''<br/> - <small> </small>
*'''आज अंबारी, उद्या झोळी धरी.'''<br/>
 
*'''आचार भ्रष्टी, सदा कष्टी.'''<br/> - <small> </small>
*'''आजा मेला, नातू झाला.'''<br/>
 
*'''आज अंबारी, उद्या झोळी धरी.'''<br/> - <small> </small>
*'''आठ हात लाकुड, न‌ऊ हात धलपी.'''<br/>
 
*'''आजा मेला, नातू झाला.'''<br/> - <small> </small>
*'''आड जिभेने खाल्ले, पडजिभेने बोंब मारली.'''<br/>
 
* '''आठ हात लाकूडलाकुड, अन नऊन‌ऊ हात ढिपली धलपी.'''<br/> - <small> </small>
*'''आडजीभ खा‌ई अऩ पडजीभ बोंबलत जा‌ई.'''<br/>
 
*'''आड जिभेने खाल्ले, पडजिभेने बोंब मारली.'''<br/> - <small> </small>
*'''आडात नाही तर पोऱ्ह्यात कोठून?'''<br/>
 
*'''आडजीभ खा‌ई अऩ पडजीभ बोंबलत जा‌ई.'''<br/> - <small> </small>
*'''आत्याबा‌ईला मिश्या असत्या तर काका म्हटलो नसतो.'''<br/>
 
*'''आडात नाही तर पोऱ्ह्यात कोठून?'''<br/> - <small> </small>
*'''आधणातले रडतात, सुपातले हसतात.'''<br/>
 
*'''आत्याबा‌ईला मिश्या असत्या तर काका म्हटलो नसतो.'''<br/> - <small> </small>
*'''आधी करा मग भरा.'''<br/>
 
*'''आधणातले रडतात, सुपातले हसतात.'''<br/> - <small> </small>
*'''आधी करावे मग सांगावे.'''<br/>
* '''आयत्याआधी बिळातकरा नागोबामग भरा.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आधी करी सुन सुन,करावे मग करी फुणफुणसांगावे.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आधी गुंतूकरी नयेसुन सुन, मग कुंथुकरी नयेफुणफुण.'''<br/> - <small> </small>
- <small> </small>
*'''आधी गुंतू नये, मग कुंथु नये.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आधी जाते अक्कल मग सुचते शहाणपण.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आधी नमस्कार मग चमत्कार.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आधी पोटोबा, मग विठोबा.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आधी होता वाघ्या, मग झाला पाग्या, त्याचा स्वभाव जा‌ईना, त्याचा येळकोट राहीना.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आधीच उल्हास त्यातून फाल्गुन मास.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आधीच दुष्काळ त्यातून ठणठण गोपाळ.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आधीच नव्हती हौस त्यात पडला पा‌ऊस.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आधीच मर्कट त्यातून मद्य प्याले, त्याची क्रिडा काय विचारता?'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आपण आपल्याच सावलीला भितो.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आपण आरे म्हटले की कारे आलेच.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आपण करु तो चमत्कार, दुसऱ्याचा तो बलात्कार.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आपण शेण खायचं नि दुसऱ्याचं तोंड हुंगायच.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आपण सुखी तर जग सुखी.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आपलंच घर, हागुन भर.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आपला आळी, कुत्रा बाळी.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आपला तो बाळ्या, दुसऱ्याचा तो कार्ट्या.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आपला हात, जग्गन्नाथ.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आपलाच बोल, आपलाच ढोल.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आपली ठेवायची झाकून अऩ दुसऱ्याची पहायची वाकून.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आपली पाठ आपल्याला दिसत नाही.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आपलीच मोरी अनं अंघोळीची चोरी.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आपले ठेवायचे झाकून अन दुसऱ्याचे पहायचे वाकून.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आपले ते प्रेम, दुसऱ्याचे ते लफडे.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आपले नाक कापून दुसऱ्याला अपशकुन.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आपले नाही धड नाही शेजाऱ्याचा कढ.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आपलेच दांत अऩ आपलेच ओठ.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आपल्या कानी सात बाळ्या.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आपल्या डोळ्यातले मुसळ दिसत नाही पण दुसऱ्याच्या डोळ्यातील कुसळ दिसते.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आपल्या ताटातले गाढव दिसत नाही पण दुसऱ्याच्या ताटातली माशी दिसते.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आपल्या हाताने आपल्याच पायावर दगड.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आभाळ फाटल्यावर ढिगळ कुठे कुठे लावणार?'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आय नाय त्याला काय नाय.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आयजीच्या जीवावर बायजी उदार, सासूच्या जीवावर जाव‌ई उदार.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आयत्या बिळात नागोबा.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आराम हराम आहे.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आरोग्य हीच धनसंपत्ती.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आलथा पसा, पालथा पसा, माकडा तुझा संसार कसा?'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आला भेटीला धरला वेठीला.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आली अंगावर, घेतली शिंगावर.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आली चाळीशी, करा एकादशी.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आली सर तर गंगेत भर.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आलीया भोगासी असावे सादर.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आले मी नांदायला, मडके नाही रांधायला.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आळश्या उळला अऩ शिंकरा शिंकला.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आळश्याला त्रिभुवनाचे ज्ञान.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आळश्याला दुप्पट काम.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आळी ना वळी सोनाराची आळी.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आळ्श्याला गंगा दूर.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आवडतीचा शेंबुड गोड आणि नावडतीचे मीठ आळणी.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आवडीने केला वर त्याला दिवसा खोकला रात्री ज्वर.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आवळा देवून भोपळा काढणे. (आवळा देवून कोहळा काढणे.)'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आवसबा‌ई तुझ्याकडे पुतनबा‌ई माझ्याकडे'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आशा सुटेना अन देव भेटेना.'''<br/> - <small> </small>
 
*'''आसू ना मासू, कुत्र्याची सासू.'''<br/> - <small> </small>
<br/> - <small> </small>
 
५१

संपादने