मथळासंपादन करा

येथील कळफलक उच्चारपद्धतीचा आहे. इंग्रजी कळफलकावरून मराठी उच्चाराप्रमाणे कळा दाबल्यास देवनागरी लिहिता येते. खाली संपूर्ण तक्ता दिला आहे. ही पद्धत ओंकार जोशी यांच्या गमभनवर आधारित आहे. साचा:मराठी टंकलेखन