मुख्य मेनू उघडा

मराठी वाक्प्रचार

विकिक्वोट
मराठी वाक्प्रचार हा लेखनाव/शब्द
विकिपीडिया, या मुक्त ज्ञानकोशात पाहा

स्वरसंपादन करा

- - - - - - - - - - अं - अः

मिश्रसंपादन करा

- ॠ - लृ - लॄ

व्यंजनसंपादन करा

क वर्ग -
च वर्ग -
ट वर्ग -
त वर्ग -
प वर्ग -
अवर्गीय व्यंजने: य, र, ल, व, श, ष, स, ह, ळ ही "अवर्गीय व्यंजने" होत.

क्ष व ज्ञ ही संयुक्त व्यंजने होत.

मूळाक्षर असंपादन करा

 • अजरामर होणे

अन्नाला जागणे.

 • अटकळ बांधणे
 • अठरा विश्वे दारिद्र्य असणे.
 • अक्षय असणे
 • अंग काढून घेणे
 • अंग चोरणे
 • अंगा खांद्यावर खेळणे
 • अंगात पाणी असणे
 • अंगाला भोक पडणे.
 • अंगात ये
 • अंगावर येणे
 • अंगी लागणे
 • अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे होणे.
 • अंगावर काटा उभा राहणे

मूळाक्षर आसंपादन करा

 • आगपाखड करणे.
 • आडवा हात मारणे
 • आग लावणे
 • आगीत तेल टाकणे
 • आग ओकणे

मूळाक्षर इसंपादन करा

 • इरेला पेटणे.

मूळाक्षर ईसंपादन करा

मूळाक्षर उसंपादन करा

 • उचंबळून येणे
 • उंटाच्या गांडीचा मुका घेणे.
 • उंटावरुन शेळ्या हाकणे.
 • उखळ पांढरे होणे
 • उडत्या घोड्यावर चढणे
 • उडत्या पाखराची पिसे मोजणे
 • उर भरून येणे
 • उर फुटून मरने
 • उरावर बसणे

मूळाक्षर ऊसंपादन करा

मूळाक्षर एसंपादन करा

एडा होने.

मूळाक्षर ऐसंपादन करा

मूळाक्षर ओसंपादन करा

मूळाक्षर औसंपादन करा

मूळाक्षर ऋसंपादन करा

मूळाक्षर कसंपादन करा

 • कुरघोडी करणे.
 • कस्पटासमान लेखणे.
 • कट शिजवणे.
 • कानाखाली आवाज काढणे
 • काना मागून येऊन शाहणे होणे
 • कानात जीव ओतणे
 • कान टोचणे
 • कान ओढणे
 • कान लाल करणे
 • कान धरणे
 • कानातल्या कानात सांगणे
 • कानोकानी सांगणे
 • कुंपणाने शेत खाणे.
 • कोंड्याचा मांडा करुन खाखाणेमूळाकl

==अक

मूळाक्षर खसंपादन करा

 • खडे चारणे
 • खनकावने

मूळाक्षर गसंपादन करा

मूळाक्षर घसंपादन करा

 • घरकोंबडा होणे
 • घशाशी येणे.
 • घोडा मैदान दूर नसणे.
 • घाम गाळणे
 • घरचा आहेर.
 • घरोबा करणे

मूळाक्षर चसंपादन करा

 • चित्त थाऱ्यावर नसणे

मूळाक्षर छसंपादन करा

मूळाक्षर जसंपादन करा

 • जमीनदोस्त करणे
 • जीव शिगेला लावणे.

मूळाक्षर झसंपादन करा

मूळाक्षर टसंपादन करा

 • टरकवने
 • ठेचणे

मूळाक्षर ठसंपादन करा

 • ठसा उमटवने
 • ठेंगा दाखवणे
 • ठासून सांगणे
 • ठणकावने

मूळाक्षर डसंपादन करा

 • डरकाळी फोडणे.
 • डोंगर पोखरून उंदीर काढणे.
 • डोके खाजवणे.
 • डोक्यावर घेणे
 • डोक्यावर बसने
 • डोके लावणे
 • डोकेदुखी
 • डोक्यावरून आपटणे
 • डोके फोडणे
 • डोके दाबने
 • डोके पिकवने
 • डोके खाणे, डोकं खाणे
 • डोके गरम करणे, डोकं गरम करणे
 • डोके शांत ठेवणे, डोकं शांत ठेवणे,
 • डोळा मारणे
 • डोळे दाखवणे
 • डोळे पांढरे करणे
 • डोळे काढणे
 • डोळे वटारणे
 • डोळे मिटणे
 • डोळ्यात तेल घालून पाहणे
 • डोळा लागणे
 • डोळ्याला डोळा नसणे
 • डोळ्यात भरणे
 • डोळ्यातून उतरणे
 • डोळा चुकवणे
 • डोळेलाऊन बसने
 • डोळे भरून येणे

मूळाक्षर ढसंपादन करा

 • ढगभरून येणे

मूळाक्षर णसंपादन करा

मूळाक्षर तसंपादन करा

 • तलावारिला पाणी देणे
 • तळ्यात मळ्यात करणे.
 • तोंडाला काळे फासणे
 • तोंड लपवणे
 • तोडला पाणी सुटणे
 • तोंडी लागणे
 • तोंडचे पाणी पळणे
 1. पुनर्निर्देशन तोंड मारणे
 • तोंडो तोंडी येणे
 • तोंडावर येणे
 • तोंडघाशी पडणे
 • तोंड फुटणे

मूळाक्षर थसंपादन करा

 • थवे चारने

मूळाक्षर दसंपादन करा

 • दात ओठ खाणे.
 • दोनाचे चार हात करणे - लग्न करणे
 • दात दाखवणे
 • दात पाडणे
 • दात खाणे
 • दाणादाण करणे

मूळाक्षर धसंपादन करा

 • धचा मा करणे
 • धूळ चारणे.
 • धर्म करता कर्म उभे राहणे.
 • धन करणे.

मूळाक्षर नसंपादन करा

 • नाकाने कांदे सोलणे
 • नाकातलं काढून ओठावर ठेवणे
 • नाक मुरडणे
 • नाक कापणे
 • नाकात दम आणणे
 • नका समर चालणे
 • नाक नसणे
 • नाकी नऊ येणे
 • नाक खुपसणे
 • नाक दाबणे
 • नाक वर असणे
 • नाकावर पाडणे
 • नाडी पकडणे
 • नाट लागणे
 • नव्याचे नऊ दिवस

मूळाक्षर पसंपादन करा

 • पाचवीला पुजलेले असणे.
 • पोटात दुखणे
 • प्रेताच्या टाळु वरचे लोणी खाणे.
 • पळता भुई थोडी होणे
 • पाण्यात पाहणे
 • पाणी पाजणे
 • प्राण पणाला लावणे.
 • पाने पुसणे.
 • पासंगाला न पुरणे.

मूळाक्षर फसंपादन करा

फूस लावणॆ

मूळाक्षर बसंपादन करा

मूळाक्षर भसंपादन करा

 • भाव खाणे.
 • भान हरपणे.

मूळाक्षर मसंपादन करा

 • मोर पिस फरवलया सारखे वाटणे
 • मन भरून येणे
 • मूग गिळून गप्प बसणे .

==मूळाक्षर य==येथे

 • नाचत माशे चलते

मूळाक्षर रसंपादन करा

 • राम नसणे.
 • राम राम ठोकणे.
 • रत्रिचा दिवस करणे.

मूळाक्षर लसंपादन करा

 • लष्कराच्या भाकऱ्या भाजणे.
 • लंकेची पार्वती होणे

मूळाक्षर वसंपादन करा

 • वड्याचे तेल वांग्यावर काढणे.
 • वाटाण्याच्या अक्षता लावणे.
 • वेड पांघरुन पेडगावला जाणे.
 • वारी करणे.

मूळाक्षर शसंपादन करा

 • शाळा होणे.
 • शाळा घेणे.
 • शक्कल लढवणे

मूळाक्षर षसंपादन करा

मूळाक्षर ससंपादन करा

 • स्वर्ग दोन बोटे उरणे
 • सुतावरून स्वर्ग गाठणे
 • सुंठीवाचून खोकला जाणे
 • सलगी आसने
 • संगोपन करने
 • सरड्याची धाव कुंपणापर्यंत

मूळाक्षर हसंपादन करा

 • हळहळ होणे.
 • हिरवा कंदील दाखवणे.
 • हात देणे.
 • हात दाखवणे.
 • हात टेकणे.
 • हात पसरणे.
 • हात हलवत परतणे.
 • हात लावणे.
 • हात हातात घेणे.
 • हाती लागणे.
 • हपापा चा माल गपापा करणे
 • हात मिळवणे
 • हात साफ करणे.
 • हात मारणे
 • हात घालणे
 • हात असणे
 • हाती येणे
 • हाती घेणे

मूळाक्षर क्षसंपादन करा

मूळाक्षर ज्ञसंपादन करा

हे स पसंपादन करा